Denný poriadok

7.00 – 8.30
– otvorenie, príchod detí
– hry a činnosti podľa predstáv detí
– ranný kruh – spoločné rozhovory, navrhovanie aktivít

8.30 – 9.00
– osobná hygiena, desiata

9.00 – 11.30
– edukačné aktivity zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej oblasti
– pobyt vonku – vychádzky, hry na dvore DC

11.30 – 12.30
– osobná hygiena, obed

12.30 – 14.30
– čítanie rozprávky, relaxačná hudba, odpočinok

14.30 – 15.00
– osobná hygiena, olovrant

15.00 – 17.30
– krúžky a aktivity podľa záujmov detí

17.30
– koniec prevádzky detského centra